Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

společnosti FESTA SERVIS spol. s r.o. se sídlem Olomouc, Chválkovice, Železniční 586/5B, PSČ 77900, IČO: 48401081

 

 

Čl. I.

Účel všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP“) jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a určují část obsahu smluv uvedených v odst. 3. tohoto článku.
 2. VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uvedené v odst. 3. tohoto článku, kde na straně jedné FESTA SERVIS spol. s r.o. je v postavení zhotovitele, prodávajícího nebo dodavatele (dále jen „dodavatel“) a na druhé straně osoba, zejména v postavení objednatele, kupujícího nebo odběratele (dále jen „odběratel“). Pokud se u zakázky jedná o dílo, budou se rovněž aplikovat tyto obchodní podmínky, i kdyby se jednalo o jiný smluvní typ.
 3. VOP jsou vždy součástí těchto smluv mezi dodavatelem a odběratelem:
 4. a) kupních smluv,
 5. b) smluv o dílo,
 6. c) nepojmenovaných smluv ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, pokud jsou jejich součástí i ustanovení, která obsahují nutné náležitosti kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo,
 7. d) rámcových smluv, na základě nichž dochází k uzavírání jednotlivých smluv dle písm. a), b) a c) tohoto odstavce,

(dále jen „smlouva“).

 1. VOP jsou pro smluvní strany závazné vždy, pokud není v konkrétní písemné smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem stanoveno jinak. VOP mají přednost před případnými podmínkami obsaženými ve smluvních nebo jiných dokumentech odběratele.
 2. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.
 3. VOP mohou být součástí i jiných smluv neuvedených v odst. 3, pokud si tak smluvní strany sjednají.

 

 

Čl. II.

Uzavření smlouvy

 1. Veškeré smlouvy, stejně tak jako jejich změny a doplnění, vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
 2. Realizace závazku smluvních stran probíhá na základě řádně uzavřené smlouvy nebo na základě řádné objednávky odběratele, která je učiněna písemnou, faxovou nebo elektronickou formou a která je akceptována dodavatelem.
 3. V případě objednávky odběratele je smlouva mezi smluvními stranami uzavřena v případě její akceptace dodavatelem v přiměřené lhůtě, nejpozději do 10 dnů od obdržení objednávky. Uvede-li dodavatel v potvrzení objednávky změny či doplňky k údajům odběratele, považuje se toto potvrzení objednávky jako návrh nové smlouvy.
 4. Uhrazením ceny předmětu smlouvy či zálohy ze strany odběratele platí, že odběratel souhlasí se všemi náležitostmi nabídky.
 5. Odběratel je povinen zajistit, aby za jeho osobu podepsala objednávku zboží (či potvrzení) u dodavatele pouze osoba oprávněná k uzavření smlouvy s dodavatelem, jinak dodavateli odpovídá za škodu.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo uskutečňovat i částečné dodávky. Odběratel je povinen tyto částečné dodávky přijmout a uhradit za ně cenu předmětu smlouvy.
 7. Neprovede-li objednatel bližší specifikaci povrchové úpravy, bere výslovně na vědomí, že Předmět smlouvy je určen pro užívání v interiéru bez externích vlivů. Případné zvláštní vlastnosti je nucen si vyžádat a zaplatit. Vhodnost galvanického zinkvování jako finální povrchové úpravy je věcí odběratele, případné vylepšení je věcí případného příplatku. Pokud objednatel v objednávce neuvede specifikaci materiálů a mazadel, z nichž se skládá výrobek určený k povrchové úpravě nebo které byly k jeho výrobě použity, neodpovídá zhotovitel za vady povrchové úpravy výrobku, pokud tyto vady vzniknou v souvislosti s nevhodností materiálů či mazadel.

 

 

 

Čl. III.

 Splnění předmětu smlouvy

 1. Místo předání a převzetí předmětu smlouvy je v sídle dodavatele. Dopravu předmětu smlouvy zajišťuje na své náklady a riziko odběratel.
 2. Datum nebo lhůta pro dodání předmětu smlouvy je stanovena ve smlouvě. Pokud tomu tak není, je datum dodání určeno na základě výrobních možností dodavatele v návaznosti na dostupnost surovin a technických možností subdodavatelů. Dodavatel je oprávněn bez jakéhokoli postihu ve výjimečných případech a po předchozím upozornění zákazníka termín plnění uvedený ve smlouvě a či dále upřesněný v potvrzení zakázky – objednávky prodloužit.
 3. Je-li sjednán osobní odběr zákazníkem anebo jedná-li se o předmět plnění, vyžadující instalaci předmětu plnění u zákazníka, je za splnění termínu plnění považováno též písemné sdělení dodavatele, že předmět plnění je připraven k předání, resp. že dodavatel je připraven k neodkladné instalaci předmětu plnění. Nepřevzetí předmětu plnění či neumožnění instalace zákazníkem nemá vliv na řádné splnění termínu plění ze strany dodavatele.4. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude potvrzeno odběratelem na dodacím listu nebo v předávacím protokolu. Případné zásahy Odběratele na Předmětu smlouvy v průběhu trvání smlouvy prodlužují výsledný termín dodání.
 4. Jakékoli změny předmětu smlouvy a vícepráce se primárně dohodnou formou dodatku ke stávající smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnou písemné smlouvy může být i e-mailová komunikace, , učiněná osobou oprávněnou ve věcech smluvních či technických.
 5. Měření zboží při jeho dodání probíhá dle metod dodavatele. Jakékoli jiné metody měření si musí odběratel u dodavatele vyžádat. To se týká i hodnocení kvality.

 

 

Čl. IV.

Cena

 1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou ve smlouvě. Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně všech atestů, balení.
 2. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
 3. Kupní/prodejní cena bude stanovena ke dni předání předmětu koupě, a to s přihlédnutím k výrobním nákladům předmětu koupě. Kupní cena bude upravena v poměru k cenovým změnám hlavních surovin a nákladů potřebných k vyrobení předmětu koupě. Tyto hlavní suroviny a náklady se určí s ohledem k obvyklým surovinám a nákladům, které jsou k výrobě potřeba.
 4. Pokud by kdykoliv během doby trvání smlouvy CZK přestala být zákonnou měnou České republiky a byla by s konečnou platností nahrazena EUR, potom jakékoliv hrazené platby podle smlouvy této budou přepočteny (či vypočítávány) jako platby vedené v EUR podle oficiálního přepočítacího koeficientu mezi CZK a EUR pro Českou republiku závazně stanoveného Radou Evropské Unie (ECOFIN) či jiným oprávněným úřadem. Pokud bude platba uvedena v EUR a tato měna zanikne, přepočet proběhne podle kurzu ČNB střed k předchozímu dni.
 5. Přepravu, obaly a přepravní palety zajišťuje objednatel. Balící materiál zajišťuje zhotovitel. Obaly, palety nebo jednotlivé nezabalené výrobky musí být na vnější straně viditelně označeny číslem nebo názvem dílce dle dodacího listu objednatele. Zvláštní instrukce pro balení si musí objednatel vymínit.V případě zapůjčení přepravních palet zhotovitele, bude tato skutečnost vyznačena na dodacím listě a zálohově fakturovaná částka, která bude odečtena při vrácení:
 • paleta dřevěná EUR     – 150,-Kč/ks
 • paleta ocelová nízká     –  2500,-Kč/ks
 • paleta ocelová vysoká  –  3000,-Kč/ks

 

 

Čl. V.

 Platební podmínky

 1. Odběratel uhradí dodavateli cenu předmětu smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí předmětu smlouvy.
 2. Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení. V pochybnostech jsou faktury splatné od okamžiku dokončení díla a schopnosti zboží dodat.
 3. V případě, že smluvní strany dohodnou ve smlouvě placení záloh na cenu předmětu smlouvy a záloha není řádně a včas zaplacena, je oprávněn dodavatel přerušit plnění předmětu smlouvy do doby zaplacení zálohy; o tuto dobu se prodlužuje doba plnění předmětu smlouvy. V takovém případě je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4. V případě, že předmětem smlouvy je opakující se plnění a odběratel je v prodlení s plněním peněžitého plnění, je dodavatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy a/nebo požadovat platby předem. V takovém případě je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 5. Pro případ prodlení s úhradou ceny předmětu smlouvy nebo záloh má dodavatel vůči odběrateli právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Trvá-li prodlení odběratele déle než 30 dnů, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou si strany povinny navrátit vše, co doposud podle smlouvy získaly.
 6. V případě, že byla mezi dodavatelem a odběratelem ujednána jakákoli sleva z ceny předmětu smlouvy, pak odběratelův nárok na tuto slevu zaniká v okamžiku, kdy dojde ze strany odběratele k prodlení s úhradou ceny předmětu smlouvy.

 

 

Čl. VI.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází z dodavatele na odběratele okamžikem úplného zaplacení ceny předmětu smlouvy.
 2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z dodavatele na odběratele v okamžiku převzetí předmětu smlouvy. Odběratel se upozorňuje, že v případě, že zboží nebude převzato včas, je povinen hradit skladné. Nezaručuje se vhodnost prostorů pro skladování.

 

 

Čl. VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

 1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Případná odpovědnost za vady předmětu smlouvy bude řešena na základě tohoto ustanovení, nestanoví-li VOP nebo smlouva postup jiný.
 2. Odběratel je povinen prohlédnout předmět smlouvy při předání a převzetí. Zjevné vady je povinen uplatnit okamžitě při předání a převzetí předmětu smlouvy, ostatní vady je povinen uplatnit okamžitě po jejich zjištění, nejpozději do 24 hodin od zjištění, to vše maximálně do jednoho měsíce. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla, jestliže byly tyto vady způsobeny materiály či mazadly, z nichž byl výrobek určený k povrchové úpravě vyroben nebo které byly použity k jeho výrobě a objednatel v objednávce zhotoviteli údaje o těchto materiálech či mazadlech nesdělil.
 3. Odběratel je povinen vady písemnou formou oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny. Vady předmětu smlouvy jsou uplatněny u dodavatele dnem, kdy dojde písemné oznámení odběratele o vadách. V oznámení musí být uvedena vada nebo, jak se vada projevuje, volba nároku ve smyslu ustanovení § 1924 a § 1925 občanského zákoníku a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu. Volba způsobu odstranění vady náleží vždy dodavateli.
 4. Odběratel je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že věc získal u dodavatele a kdy. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je odběratel povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
 5. Odběratel, v případě, že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a uvést dostatečné a aktuální kontaktní údaje, zejména poštovní adresu a telefonní číslo.
 6. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li odběratel věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li odběratel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním a/nebo opomenutím, nebo prodal-li odběratel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí odběratel dodavateli, co ještě vrátit může, a dá dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 7. Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na odběratele vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel. Odpovědnost dodavatele za vady zaniká také v případě nedostatečné nebo nesprávné údržby předmětu smlouvy, nebo jeho nesprávným použitím. Odpovědnost dodavatele za vady se nevztahuje na části (celku díla), které byly dodány od jiného dodavatele a svým charakterem mají odlišné parametry než zbytek díla a odpovědnost se řídí podmínkami dodavatele těchto dílů.
 8. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil.
 9. Veškerý případný záruční servis je prováděn v České republice. V jiných případech hradí odběratel veškeré náklady na dopravu.
 10. Škoda z každé jednotlivé smlouvy se hradí maximálně v ceně předmětu smlouvy a to teprve poté, co bude řádně uhrazena. Nelze hradit třetím osobám.

 

 

Čl. VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Odběrateli náleží právo předvedení zboží, jeho funkcí jakož i právo překontrolování věci před jeho osobou pouze v případě, je-li tak mezi smluvními stranami ujednáno.
 2. Odběratel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osoby. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části služby třetí osobu, objednateli však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.
 3. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby a škody vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do předmětu smlouvy mezi nimi uzavřené.

 

 

Čl. IX.

Vyšší moc

 1. Za případy vyšší moci jsou stranami považovány takové neobvyklé okolnosti (zejména válka, nepokoje či občanská vzpoura, oheň či přírodní katastrofa, stávka, které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani smluvními stranami předvídány nebo odvráceny. Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy bez sankčních postihů.

 

 

Čl. X.

Důvěrnost informací

 1. Smluvní strany jsou povinny udržovat v tajnosti veškeré informace ohledně smlouvy a skutečnosti zjištěné v souvislosti se smlouvou, zejména pak veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství smluvních stran. Tyto skutečností nesmí být sdělovány nebo zpřístupňovány třetí straně bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, o jejíž obchodní tajemství se jedná.
 2. Předmětem obchodního tajemství dodavatele je zejména:
 • cenová nabídka a veškeré informace, z nichž lze vyvodit obchodní strategii a politiku dodavatele,
 • technické, výrobní a jiné skutečnosti, veškeré skutečnosti tvořící duševní vlastnictví dodavatele, především jeho know-how.

 

 

Čl. XI.

Doručování

 1. Jakékoliv dokumenty, listiny nebo podání budou považovány za doručenou druhé smluvní straně při podání faxem, emailem či osobním doručením v den jeho doručení, při písemném doručování poštovní přepravou doporučeným dopisem na adresu uvedenou ve smlouvě, v objednávce či v akceptaci objednávky třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.
 2. Za osvědčení o doručení se považují:
 3. a)
 4. b) v případě doručování emailem – potvrzení doručení na příslušnou emailovou adresu, jež je uvedena ve smlouvě, na objednávce či akceptaci objednávky.
 5. c) při osobním doručování – písemné potvrzení o převzetí
 6. d) v případě písemného doručování – podací lístek k poštovní přepravě písemnosti.
 7. Způsob doručení a balení zboží určuje dodavatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Zboží je zásadně vypravováno na adresu uvedenou v objednávce. Jakékoliv speciální požadavky na balení zboží je odběratel povinen s dostatečným předstihem sdělit dodavateli. V případě, že je způsob dopravy či balení smluven na základě požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy či balení a v takovém případě nastanou účinky odevzdání věci odběrateli jejím předáním prvnímu dopravci. Dodavatel si vyhrazuje právo určit jiný způsob dodání zboží v případě, že odběratelem zvolený způsob je zjevně nevhodný.
 8. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce či sjednáno, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

Čl. XII.

Ostatní ustanovení

 1. VOP, jakož i veškeré smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
 2. Případné spory ze smlouvy bude rozhodovat místně příslušný soud dodavatele.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
 4. Pokud vztah související se smlouvou nebo smlouvou založený obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Vídeňská úmluva o koupi zboží se nepoužije. Pro případné spory mezi smluvními stranami budou příslušné české soudy dle platné a účinné legislativy.
 5. VOP jsou účinné od 1.1.2016

 

 

 

 

V Olomouci 1. 1. 2016

 

                                                                                                              FESTA SERVIS spol. s r.o.